Regulamin Newslettera

Regulamin usługi Newsletter

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez Warsaw Dental Shop Karol Gilun, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9512269879 , REGON 369742276, ul. Patriotów 243, 04-852 Warszawa, zwana dalej Predent.pl

 3. Adres poczty elektronicznej: biuro@predent.pl
  Numer telefonu: +48 459 30 30 40, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).

Adres do korespondencji:
Warsaw Dental Shop Karol Gilun

ul. Patriotów 243

04-852 Warszawa

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, Predent.pl wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 2. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów Predent.pl, nowościach w ofercie Predent.pl, aktualnych promocjach lub inne wiadomości dotyczące Predent.pl oraz oferowanych przez Predent.pl produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z Predent.pl.

 3. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:

1)    informację o Predent.pl z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,

2)    wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3)    informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. Predent.pl nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 2. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:

  1. podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie www.predent.pl

  2.  

  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  5. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) „Zapisz mnie na Newsletter”.

 3. Po naciśnięciu (kliknięciu) na przycisk (łącze) „Zapisz mnie na Newsletter”:

  1. Użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej Predent.pl, na której pojawi się komunikat o treści: „Na podany adres wysłano mail z prośbą o potwierdzenie.”,

  2. Użytkownik po otrzymaniu wiadomości od Predent.pl na podany adres e-mail, klika w link znajdujący się w wiadomości w celu potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera

  3. Adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej Predent.pl i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.

 4. Brak potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji skutkuje usunięciem przez Predent.pl wprowadzonych danych po 30 dniach.

 5. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Predent.pl jest niedozwolone.

 6. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 7. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest Karol Gilun, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Warsaw Dental Shop Karol Gilun, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9512269879 , REGON 369742276, ul. Opoczyńska, nr 7, lok. 19, 02-522 Warszawa.

 8. Predent.pl przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Predent.pl, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.

 9. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

 10. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

 11. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://predent.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.

 13. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newslettera.

 14. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@predent.pl

2)    telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 22 664 02 84 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika).

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

1)    opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

2)    adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji,

3)    adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),

4)    preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez Predent.pl zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Predent.pl zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych Predent.pl poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.

 2. Predent.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Predent.pl informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.Predent.pl.pl  nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

 3. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.

 4. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub Predent.pl, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.Predent.pl.pl

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.predent.pl/newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 5. Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018 r.